Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI

01/11/2019

ĐIỀU LỆ

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa và tiêu chí

1. Mục đích, ý nghĩa

- Biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, 2017 đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, 2019.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam.

- Giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần nâng cao thị hiếu điện ảnh của công chúng.

- Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI là sự kiện văn hóa quốc gia năm 2019; khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Điện ảnh Việt Nam qua 21 kỳ Liên hoan Phim.

2. Tiêu chí

- Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn; nghệ thuật thể hiện mới, sáng tạo.

- Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:

“Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc,

 nhân văn, sáng tạo và hội nhập”

Điều 2. Cơ quan tổ chức

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo.

2. Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị liên quan.

Điều 3. Địa điểm và thời gian tổ chức

1. Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Thời gian: Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2019.

 

Chương II

PHIM THAM DỰ LIÊN HOAN PHIM

Điều 4. Thể loại phim tham dự Liên hoan Phim

1. Phim truyện điện ảnh.

2. Phim tài liệu.

3. Phim khoa học.

4. Phim hoạt hình.

Điều 5. Điều kiện phim tham dự Liên hoan Phim

1. Quy định về phim

- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền.

- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI phải là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

- Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI; trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi sẽ được xét các giải thưởng dành cho cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc (trừ giải thưởng cho phim và tác giả kịch bản).

2. Quy định về thời gian sản xuất

- Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2017 đến ngày 10/9/2019.

- Trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định.

3. Quy định về thủ tục pháp lý

- Đối với phim truyện điện ảnh: Phải được cấp Giấy phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất: Phải được cấp Giấy phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương hoặc đài truyền hình sản xuất: Phải được cấp Giấy phép phổ biến phim của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao hoặc có Quyết định cho phép phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Quy định về thời lượng:

- Phim truyện điện ảnh, thời lượng từ 80 phút trở lên.

- Phim tài liệu: thời lượng không quá 100 phút.

- Phim khoa học: thời lượng không quá 100 phút.

- Phim hoạt hình: thời lượng không quá 100 phút.

5. Quy định về định dạng chiếu của bản phim:

- Bản phim gửi đăng ký tham dự Liên hoan Phim: DCP chuẩn 2K, full HD (MP4-H264), HD.

- Trường hợp phim được chọn vào các chương trình của Liên hoan Phim, Ban Tổ chức chỉ chấp nhận các định dạng chiếu ở rạp: DCP chuẩn 2K; full HD (MP4-H264).

Điều 6. Số lượng phim được đăng ký tham dự Liên hoan Phim

1. Các cơ sở điện ảnh được đăng ký số lượng phim dự thi (đã được cấp phép trong thời gian quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này) theo tỷ lệ sau:

- Phim truyện điện ảnh: Các phim sản xuất đã được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian từ sau ngày 11/9/2017 đến hết ngày 10/9/2019.

- Phim tài liệu: 60% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến.

- Phim khoa học: 75% tổng số phim đã được cấp Giấy phép phổ biến.

- Phim hoạt hình: 70% tổng số phim sản xuất đã được cấp Giấy phép phổ biến.

2. Đối với cơ sở điện ảnh chỉ có 01 phim sản xuất ở mỗi thể loại quy định tại Khoản 1 Điều này và đã được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian quy định tại Điều lệ Liên hoan Phim, thì được đăng ký mỗi thể loại 01 phim tham dự.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

1. Hồ sơ đăng ký phim dự thi Liên hoan Phim bao gồm bản in trên giấy, file văn bản và file ảnh chất lượng cao đầy đủ 09 nội dung sau:

- Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI (Mẫu số 1), mỗi phim lập một phiếu riêng.

- 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, có một trong những định dạng sau: DCP, full HD (MP4-H264), HD.

- 01 tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng (Mẫu số 2);

- 01 lý lịch nghệ thuật của đạo diễn, 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm gửi kèm theo (Mẫu số 3) và gửi file ảnh (có độ phân giải lớn hơn 200dpi).

- 10 ảnh của phim/01 phim (gửi file ảnh có độ phân giải lớn hơn 200dpi).

- 01 trailer của phim (có độ dài khoảng 30 giây đến 01phút)/01 phim.

- Ít nhất 02 thiết kế poster của phim/01 phim (gửi file có độ phân giải lớn hơn 300dpi).

- 01 clip trích diễn xuất: Nam, nữ diễn viên chính - nam, nữ diễn viên phụ (độ dài 1 phút 30 giây đến 2 phút).

- 01 bản sao Giấy phép phổ biến phim hoặc Quyết định cho phép phát sóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Điều lệ này.

2. Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim:

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Chấm thi)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964; Fax: (024) 3823 4997;

Email: tieubanchamthi2019@gmail.com

3. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim

- Thời hạn cuối cùng:15 tháng 9 năm 2019, căn cứ dấu bưu điện.

- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim.

4. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Điều lệ này.

Điều 8. Tuyển chọn phim dự thi và phim chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”

1. Ban Tổ chức Liên hoan Phim thành lập Hội đồng tuyển chọn để lựa chọn phim dự thi và phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim.

2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim có quyền lựa chọn và mời phim dự thi, phim chiếu giới thiệu trong “Chương trình toàn cảnh” đối với những phim không đăng ký tham dự Liên hoan Phim, nhưng phù hợp với tiêu chí của Liên hoan Phim.

3. Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở sản xuất phim đã đăng ký tham dự Liên hoan Phim của đơn vị được tuyển chọn dự thi và phim được tuyển chọn cho “Chương trình toàn cảnh” trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 9. Gửi phim tham dự Liên hoan Phim

1. Quy định về bản phim tham dự Liên hoan Phim

Bản phim gửi tham dự Liên hoan Phim phải là bản phim có chất lượng hình ảnh và âm thành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có định dạng chiếu phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 5 Điều lệ này.

2. Địa chỉ gửi phim:

CỤC ĐIỆN ẢNH

 (Tiểu ban Chấm thi)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3823 7964; Fax: (024) 3823 4997;

Email: tieubanchamthi2019@gmail.com

3. Thời hạn nhận bản phim tham dự Liên hoan Phim

- Thời hạn cuối cùng: 30 tháng 10 năm 2019, căn cứ dấu bưu điện;

- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận phim tham dự Liên hoan Phim.

4. Cước phí gửi phim

- Các cơ sở điện ảnh chịu trách nhiệm gửi bản phim và cước phí gửi phim tham dự Liên hoan Phim.

- Ban Tổ chức Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị dự thi sau khi kết thúc Liên hoan Phim tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Chương III

ĐẠI BIỂU THAM DỰ LIÊN HOAN PHIM

Điều 10. Đại biểu

1. Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay đi-về; chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:

a) Đại biểu khách mời của phim Dự thi:

- 01 phim truyện điện ảnh: 03 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ.

- 01 phim tài liệu: 01 đại biểu.

- 01 phim khoa học: 01 đại biểu.

- 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu, trong đó có đạo diễn.

b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”:

-  01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên.

- Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.

- Thành viên của các Ban Giám khảo, bao gồm:

\+ Ban Giám khảo phim truyện (từ 07 đến 09 thành viên).

\+ Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học (từ 05 đến 07 thành viên).

+ Ban Giám khảo phim hoạt hình (từ 05 đến 07 thành viên).

- Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Phim.

- Các nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam tham gia buổi Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI.

2) Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn:

Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

3) Khách mời tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim

Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẵn sàng gửi thư mời, tạo mọi điều kiện về thủ tục visa (nếu có), đăng ký khách sạn.

 4) Chi phí cho Ban Giám khảo

Ban Tổ chức đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại và thù lao cho thành viên Ban Giám khảo.

5) Phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tại Liên hoan Phim

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tham dự các hoạt động trong Chương trình chính thức của Liên hoan Phim tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 11. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

1. Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu (Mẫu số 4):

CỤC ĐIỆN ẢNH

(Tiểu ban Tài chính, Hậu cần, Lễ tân)

147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38452402; Fax: (024) 3823 4997;

Email: lienhoanphimvietnamletan@gmail.com

2. Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

- Thời hạn cuối cùng: 25 tháng 10 năm 2019, căn cứ dấu bưu điện;

- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các sơ sở điện ảnh.

Điều 12. Trang phục của đại biểu

1. Trang phục dự Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự;

2. Trang phục dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự ưu tiên lễ phục, trang phục truyền thống.

 

Chương IV

GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HOAN PHIM

Điều 13. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng dành cho phim

- Phim truyện điện ảnh: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo.

- Phim tài liệu: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo.

- Phim khoa học: 01 Bông sen Vàng, 01 Bông sen Bạc, 01 Giải thưởng của Ban Giám khảo.

- Phim hoạt hình: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 Giải thưởng của Ban Giám khảo.

Trong trường hợp số lượng phim dự thi của mỗi thể loại ít hơn 10 phim hoặc chất lượng phim không đáp ứng đủ tiêu chí giải thưởng của Liên hoan Phim, thì không nhất thiết phải trao đủ số lượng giải thưởng theo cơ cấu.

2. Giải thưởng dành cho cá nhân

- Đạo diễn xuất sắc: 01 đạo diễn phim truyện điện ảnh; 01 đạo diễn phim tài liệu; 01 đạo diễn phim khoa học; 01 đạo diễn phim hoạt hình.

- Tác giả kịch bản xuất sắc: 01 tác giả kịch bản phim truyện điện ảnh (trừ phim làm lại (re-make) quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ này), 01 tác giả kịch bản phim tài liệu, 01 tác giả kịch bản phim khoa học, 01 tác giả kịch bản phim hoạt hình.

- Quay phim xuất sắc: 01 quay phim phim truyện điện ảnh, 01 quay phim phim tài liệu, 01 quay phim khoa học.

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: 01 nữ diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh.

- Nam diễn viên chính xuất sắc: 01 nam diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh.

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: 01 nữ diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh.

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: 01 nam diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh.

- Hoạ sĩ xuất sắc: 01 hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh, 02 hoạ sĩ phim hoạt hình (01 hoạ sĩ tạo hình và 01 hoạ sĩ diễn xuất).

- Âm nhạc xuất sắc: 01 nhạc sĩ sáng tác cho phim truyện điện ảnh, 01 nhạc sĩ sáng tác cho phim hoạt hình.

- Âm thanh xuất sắc: 01 thiết kế âm thanh phim truyện điện ảnh, 01 thiết kế âm thanh phim tài liệu, 01 thiết kế âm thanh phim khoa học, 01 thiết kế âm thanh phim hoạt hình.

3. Giải bình chọn của khán giả

Giải “Phim được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện tham dự “Chương trình phim toàn cảnh”.

4. Giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội (nếu có)

- Giải thưởng dành cho phim.

- Giải thưởng dành cho cá nhân.

Chương V

BAN GIÁM KHẢO LIÊN HOAN PHIM

Điều 14. Ban Giám khảo

1. Các Ban Giám khảo của Liên hoan Phim Việt Nam XXI gồm:

- Ban Giám khảo phim truyện: Từ 07 đến 09 thành viên.

- Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học: Từ 05 đến 07 thành viên.

- Ban Giám khảo phim hoạt hình: Từ 05 đến 07 thành viên.

2. Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động điện ảnh có uy tín, nhưng không phải là thành phần chính trong đoàn làm phim của các bộ phim dự thi thuộc loại hình mà uỷ viên đó tham gia Ban Giám khảo.

3.Trưởng Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quyết định.

4. Ban Tổ chức Liên hoan Phim ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám khảo.

 

Chương VI

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định ban hành.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các cơ sở điện ảnh và đại biểu tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Trong quá trình thực hiện Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, nếu còn điểm nào chưa rõ hoặc những vấn đề mới phát sinh, Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯƠNG

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHIM THAM DỰ

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXI

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI

 

1. Tên đơn vị/cá nhân gửi phim........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

2. Tên  phim ......................................................Phân loại phim:(P, C13, C16, C18)……………..

(Tên phim/kịch bản gốc tiếng Việt và tiếng Anh nếu là phim làm lại:

…………………………………………………………………………………………………….)

3.Thể loại (truyện điện ảnh, tài liệu, khoa học, hoạt hình)..............................................................

4. Chất liệu phim dự thi (DCP chuẩn 2K; full HD; MP4-H264, HD):………………………......

5 . Hãng sản xuất.................................................................................................Năm.....................

6. Giám đốc sản xuất........................................................................................................................

7. Đạo diễn.......................................................................................................................................

8. Tác giả kịch bản..........................................................................................................................

9. Quay phim...................................................................................................................................

10. Âm nhạc.....................................................................................................................................

11. Âm thanh....................................................................................................................................

12. Dựng phim.................................................................................................................................

13. Họa sỹ thiết kế mỹ thuật...........................................................................................................

14. Nam diễn viên chính..................................................................................................................

15. Nữ diễn viên chính.....................................................................................................................

16. Nam diễn viên phụ.....................................................................................................................

17. Nữ diễn viên phụ.......................................................................................................................

Thông số kỹ thuật của phim

18. Định dạng chiếu :

19. Âm thanh....................................................................................................................................

20. Thời gian chiếu.................................phút

21. Màu...........................................Đen/trắng..................................................................................

22. Họ và tên người đại diện liên lạc: …………………………………………………………...

Điện thoại di động:………………………………Email:………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………......

............................., Ngày       tháng        năm 2019

GIÁM ĐỐC


                                         Mẫu số 2

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXI

TÓM TẮT NỘI DUNG PHIM

 

Tên hãng sản xuất................................................Năm :……………………………….................

 

Tên phim................................................................Phân loại phim :……….....................................

 

Tóm tắt : (nếu có sẵn bản tiếng Anh thì gửi kèm theo cùng với bản tiếng Việt)

 

Mẫu số 3

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXI

TÓM TẮT TIỂU SỬ (ĐẠO DIỄN, DIỄN VIÊN CHÍNH, PHỤ)

 

Tên phim..................................................................................................................

Tên (đạo diễn, diễn viên chính, phụ)........................................................................

Tóm tắt tiểu sử:

 

 

ảnh

 

(4x6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 4

TÊN CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH GỬI PHIM THAM DỰ LHP

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

THAM DỰ LIÊN HOAN VIỆT NAM LẦN THỨ XXI

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI

 

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

(Theo CMND/HỘ CHIẾU)

Chức vụ/ Chức danh

Tham gia trong phim

Điện thoại

Ghi chú

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

………………..ngày     tháng    năm 2019

                                                                          GIÁM ĐỐC