Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        01-12-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        01-12-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        01-12-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        01-12-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        29-11-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        29-11-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        29-11-2019
Liên hoan phim việt nam lần thứ 21        29-11-2019
các trailer phim